Ja fa uns quants anys que les administracions supramunicipals, Diputació i Generalitat, donen suport als Ajuntaments per tal que posin en marxa Plans Locals d’Inclusió Social (PLIS). Es tracte d’instruments que es plantegen com a estratègies locals per combatre les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió social relacionades amb els diferents àmbits de la vida de les persones. Responen a una nova lògica política en el tractament i l’aproximació al fenomen de la pobresa que passa d’una visió centrada exclusivament en la pobresa econòmica a un enfocament en el qual es considera que els causants d’una situació d’exclusió social poden ser factors múltiples.

Els PLIS, doncs, són eines que pretenen donar resposta a una realitat complexa que, entre d’altres conseqüències, ha provocat: una debilitació de l’estat del benestar, canvis profunds en la morfologia familiar, el pas de la societat postindustrial a la societat del coneixement, l’arribada de un gran nombre de persones nouvingudes; la modificació de la piràmide d’edats,…etc.

Es ben evident que aquesta nova orientació cal valorar-la positivament, atès que fa possible que les administracions donin respostes adequades, transversals i plurals a realitats complexes.

La pregunta, però, que ens hem de fer és si els PLIS tenen l’impacte desitjat i si s’han assolit resultats que permetin afirmar, a partir de l’experiència acumulada, que s’ha aconseguit canviar determinades dinàmiques socials o que s’ha fet una intervenció més eficient a l’hora de plantejar l’aplicació dels recursos a les diferents situacions que cal abordar per a fer front a aquestes realitats d’exclusió social.

Des d’INVENIES ja fa anys que, en el marc del catàleg de serveis que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis de la demarcació, treballem donant suport a les fases de diagnosi i redacció de les línies estratègiques i els objectius de Plans Municipals. La nostra experiència ens permet dir que les dinàmiques de treball transversal que s’estableixen entre tots els actors que participen en l’elaboració del PLIS (tècnics municipals; tècnics d’altres administracions i responsables d’organitzacions socials) són positives i ben valorades per tots els que hi participen i que, en molts casos, l’elaboració del PLIS és una ocasió per a conèixer allò que fan professionals d’altres àrees, departaments o serveis de la institució que, molt sovint, és desconegut per d’altres professionals.

Més enllà, però, d’aquesta fase, el repte és que la inversió feta en crear dinàmiques de treball compartit i transversal tingui la continuïtat que garanteixi que el PLIS sigui realment una eina al servei de la millora del benestar, amb un recorregut llarg i amb capacitat per incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen processos d’exclusió social.

En definitiva es tracta d’aconseguir que els PLIS no esdevinguin, com s’estableix en iniciar la seva elaboració, només un instrument de caràcter operatiu des del qual promoure la política d’inclusió social; sinó que realment siguin un marc que serveix al govern local per construir una plataforma compartida entre tots els actors del municipi en el que establir els compromisos per a la inclusió i la cohesió social en el territori.