Aquest passat novembre totes les empreses van rebre notícies sobre la publicació de la nova Llei 11/2018 sobre Auditoria de Comptes, en matèria d’informació no financera i diversitat, la qual té l’objectiu d’adaptar la normativa nacional a la dictaminada pel Parlament Europeu l’any 2014.

Segons aquesta nova llei, a partir d’ara, totes les empreses que acreditin alguna de les següents característiques, hauran de presentar un informe de gestió amb informació sobre el seu impacte mediambiental i social:

  • Gran empresa amb més de 500 treballadors
  • Total actiu consolidat de més de 20.000.000 d’euros
  • Import net de la xifra de negocis consolidat de més de 40.000.000 d’euros
  • Conjunt de societats amb una mitjana de 250 treballadors durant el seu exercici
  • Petites i mitjanes empreses (a partir de l’any 2020)

En qualsevol d’aquests casos, la realització de l’informe es obligatòria i, si s’escau, s’hauran d’incloure totes les societats dependents de l’empresa. En l’informe s’hauran de reflectir qüestions detallades sobre: medi ambient, societat i personal, drets humans, lluita contra la corrupció i el suborn i entorn social.

Si la teva empresa necessita aclarir cap dubte i/o ajuda per a realitzar-lo, a Invenies ja estem preparats per donar resposta la necessitat d’elaborar l’informe sobre activitat no financera.

Més informació