igualtatSegurament la pregunta no és si ens creiem els CET, la pregunta és si ens creiem el dret a la igualtat d’oportunitats i, per tant, si el mercat ordinari no ofereix aquestes oportunitats, ha de ser un mercat alternatiu, allunyat de l’assistencialisme i més proper a la promoció de les competències el qui doni oportunitats a les persones amb diferents capacitats. Però sense perdre de vista l’orientació social de l’empresa. Si forcem massa la necessitat dels CETs de ser competidors purs i durs en el mercat per garantir la supervivència, ens trobarem que haurem perdut el nord.

En els darrers temps, sembla que els CETs s’han vist abocats a potenciar la seva vessant empresarial, per sobre la seva vessant social perquè les subvencions que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha destinat a aquestes organitzacions han minvat substancialment, cosa que ha tingut un impacte molt important sobretot a Catalunya atès que és el territori en el que hi ha més CET. Malgrat que la Generalitat de Catalunya ha aportat pressupost complementari amb fons propis en un àmbit competencial que no li correspon, val a dir que molts CETs han patit molt o, fins i tot, alguns han hagut de tancar.

Més enllà d’això, però, hi ha el fet de com es situen els CET en el mercat. És evident que cal avançar en fer més competitives aquestes empreses, però també és evident que cal potenciar el valor social que aporten en el conjunt de la societat.

Els Centres Especials de Treball (CET) són empreses que tenen com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat a les persones amb discapacitat així com la prestació d’uns serveis d’ajustament personal i social que requereix aquest personal amb discapacitat. L’objectiu d’aquests centres especials de treball és productiu com en qualsevol altra empresa, però la seva funció és social.

La llei, coneguda com a LISMI, preveu que en determinats supòsits en que resulti especialment difícil la contractació directa de treballadors discapacitats, les empreses puguin optar per mesures alternatives, com ara la col·laboració amb un CET, contractant serveis o encarregant feines.