L’aplicació de la Llei d’Informació No Financera sobre empreses petites i mitjanes comporta una manera de treballar molt específica. En aquest article s’explica com es desenvolupa en una empresa del sector del transport, “Nadal Forwarding”, el model de rating ESG que ha desenvolupat la Universitat de Barcelona amb la col·laboració de la consultora Invenies.

L’article presenta resumidament les variables ESG que s’estudien en el model. Exposa com es relacionen amb els ODS i com s’obtenen les dades des de la pròpia empresa. A partir d’aquí, es presenten per la seva certificació i per l’obtenció d’un rating avaluador de la posició de l’entitat en relació al Medi Ambient (E), a la implantació Social (S) i a la Governança (G).

L’empresa Nadal Forwarding va decidir avaluar la seva Responsabilitat Social utilitzant el mètode de l’ESG Rating promogut des de la Secció de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona. Per a desenvolupar tot el treball va rebre la col·laboració de la consultora Invenies.

El model ESG avalua els compromisos amb el Medi Ambient, la Responsabilitat Social i la Governança a partir de l’avaluació d’unes 30 variables que requereixen l’estudi d’uns seixanta conceptes. L’empresa no ha de fer res diferent al que son les seves activitats continuades. La pròpia activitat diària va generant suficient informació per tal que els consultors puguin anar seleccionant els documents més rellevants per explicar el comportament de l’entitat respecte les variables.

No cal generar nova informació, a partir de la que ja existeix, els consultors van extreien dades que completen les taules on es reflecteix el grau d’implicació en cada un dels conceptes i variables.

Un cop recopilada tota la informació, cal estructurar un document per tal que sigui tractat pels experts de la Universitat de Barcelona. A ells els hi correspon assignar el rating per a cada empresa.

En el cas de Nadal Forwarding es va anar treballant en una primera fase per veure si donada la seva activitat, les 30 variables eren d’aplicació o n’hi havia que no tenien sentit en el seu entorn. Es va comprovar que hi havia variables molt sensibles a les decisions que es prenien per part de la direcció i d’altres que no presentaven més complicació que el mer tràmit del compliment normatiu de l’entorn jurídic en el que es mou l’entitat.

Un cop examinada la informació per la UB es rep la qualificació del rating i els comentaris de millora que es poden proposar. S’inicia així una feina de retro-alimentació per tal de millorar, exercici a exercici, amb els compromisos dels ODS.

Els ODS són uns objectius pensats pels Estats, no per les entitats empresarials. El model ESG permet una traducció molt directa d’aquests objectius a la presa de decisions. En la mesura que els ODS es relacionen amb les variables del model, l’empresa pot anar definint quina serà la seva estratègia per anar acomplint els objectius i així mantenir i millorar el seu rating ESG.

Veure article