La Llei 11/2018 sobre Auditoria de comptes exigeix ​​la realització d’un informe no financer que comprengui qüestions mediambientals, respecte als Drets Humans, lluita contra la corrupció i el suborn, qüestions relatives a el personal, incloses les mesures d’igualtat de gènere, la no discriminació i la inclusió de persones amb discapacitat.
Aquest informe no financer que fins a la data semblava una exigència només per a grans corporacions, passarà a ser obligatori per a les PIMES per al tancament de l’exercici econòmic de 2021.
La llei 11/2018 estableix que els administradors de l’empresa estan obligats a formular, a partir d’el tancament de l’exercici social, els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió, que inclourà, quan sigui procedent, l’estat de la informació no financera.
La Informació no financera ha de complir els mateixos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació que l’informe de gestió.
El termini d’aprovació per part de la Junta de Socis o d’Accionistes serà de 6 mesos respecte a el tancament de l’exercici social, i per dipositar la Informació no financera en el Registre Mercantil el termini serà d’un mes des de la seva aprovació en Junta; les dades requereixen també de verificació, en aquest cas, d’una empresa certificadora; i ha d’estar a disposició de el públic al web de l’empresa
La llei s’aplica a les empreses que compleixin amb dues de les següents condicions: tenir uns Actius de més de 20M €, una xifra de negoci de més de 40M d ‘€ i un nombre superior a 500 treballadors / es. La llei es farà extensiva a totes les empreses a partir de l’exercici 2022.
Invenies, juntament amb la Universitat de Barcelona ha desenvolupat l’eina ESG Rating que permet a l’empresa conèixer el valor afegit, l’impacte sobre els ODS, identificar els GRI clau de l’negoci; i, a més amb aquesta metodologia pot realitzar-se la memòria de la informació no financera, donant resposta a tots els àmbits que recull la llei, a partir d’informació objectiva i verificable. Amb la nostra metodologia es pot disposar de l’informe de forma fàcil i ràpida, sense necessitat de recórrer a la redacció d’extenses memòries.

Sessió formativa online (Gratuïta) 14 de gener de 2021