La Llei 11/2018 sobre Auditoria de comptes exigeix la realització d’un informe no financer verificat per una empresa certificadora que inclogui qüestions mediambientals, respecte als Drets Humans, lluita contra la corrupció i el suborn, qüestions relatives al personal, incloses les mesures de igualtat de gènere, la no discriminació i la inclusió de persones amb discapacitat.
Aquest informe no financer que fins ara semblava una exigència només per a grans corporacions, passarà a ser obligatori per a les PIMES per al tancament de l’exercici econòmic de 2021.

La Llei 11/2018 estableix que els administradors de l’empresa estan obligats a formular, a partir del tancament de l’exercici social, els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió, que inclourà, quan sigui procedent, l’estat de la informació no financera.

La Informació no financera ha de complir els mateixos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació que l’informe de gestió.

El termini d’aprovació per part de la Junta de Socis o d’Accionistes serà de 6 mesos respecte al tancament de l’exercici social, i per dipositar la Informació no financera en el Registre Mercantil el termini serà d’un mes des de la seva aprovació en Junta; les dades requereixen també de verificació, en aquest cas, d’una empresa certificadora; i ha d’estar a disposició de el públic al web de l’empresa.

La llei s’aplica a les empreses que compleixin amb dues de les següents condicions: tenir uns Actius de més de 20M €, una xifra de negoci de més de 40M € i un nombre superior a 500 treballadors/es. La llei es farà extensiva a totes les empreses a partir de l’exercici 2022.

Invenies, juntament amb la Universitat de Barcelona ha desenvolupat l’eina ESG Rating que permet a l’empresa conèixer el Valor Afegit, l’impacte sobre els ODS, identificar els GRI clau del negoci; i a més, amb aquesta metodologia pot realitzar-se la memòria de la informació no financera, donant resposta a tots els àmbits que recull la llei, a partir d’informació objectiva i verificable. Amb la nostra metodologia es pot disposar de l’informe de forma fàcil i ràpida, sense necessitat de recórrer a la redacció d’extenses memòries.

 

El 4 febrer 2021 de 16-17h oferim un Webinar online  proposant un acostament teòric-pràctic, sobre els principals punts que ha d’incloure un informe financer.

Més informació i formulari d’inscripció