Posem en marxa un nou servei que permet a les empreses complir amb la llei d’informació no financera i millorar la seva transparència.

Facilitem als nostres clients un informe que respon a tots els àmbits que recull la llei, a partir d’informació objectiva i auditable.

Amb la nostra metodologia es pot disposar de l’informe de forma fàcil i ràpida, sense necessitat de recórrer a la redacció d’extenses memòries.

Treballem amb auditors propis o podem treballar conjuntament amb els auditors de la pròpia empresa.

La llei estableix que els administradors estan obligats a formular comptats a partir del tancament de l’exercici social, els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió, que inclourà, quan procedeixi, l’estat de la informació no financera.

La Informació no financera haurà de complir els mateixos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació que l’informe de gestió.

El termini d’aprovació per part de la Junta de Socis o d’Accionistes serà de 6 mesos respecte el tancament de l’exercici social, i per dipositar la Informació no financera en el Registre Mercantil el termini serà d’un mes des de la seva aprovació en Junta.

La informació no financera haurà d’estar a disposició del públic en el web de l’empresa.

La llei s’aplica a les empreses que compleixin amb dos de les següents condicions: tenir uns Actius de més de 20M €, una xifra de negoci de més de 40M d’€ i un número superior a 500 treballardors/es. La llei es farà extensiva a totes els empreses a partir de l’exercici 2020.

Què ha d’incloure l’informe?

La informació necessària per a comprendre l’evolució, els resultats i la situació de la societat, i l’impacte de la seva activitat respecte, almenys, a les qüestions següents:

  • Qüestions mediambientals
  • Respecte als Drets Humans
  • Lluita contra la corrupció i el suborn
  • Qüestions relatives al personal, incloses les mesures d’igualtat de gènere, la no discriminació i la inclusió de persones amb discapacitat
  • Qüestions socials

L’informe ha d’identificar:

  • Quins són els riscos (a curt, mig i llarg termini, i com es gestionen)
  • Quines polítiques permeten identificar, avaluar prevenir i atenuar els riscos
  • Quins indicadors clau s’utilitzen per a seguir i avalar el progrés
  • Quin són els resultats associats a la implementació de les polítiques descrites

BOE amb el text de la llei 11/2018