lfaL’Enfocament del  Marc Lògic (EML, o, en anglès Logic Framework Approach) és una guia per a la formulació de projectes -en especial de caràcter social-, que implica el que podem anomenar una ajuda al pensament per estructurar idees. 
La Matriu del Marc Lògic – inclosa en aquesta guia-, és una presentació que permet veure tant a qui el proposa com a qui l’ha de finançar, tres coses: que el projecte serveix un objectiu, que està ben planificat  i que és controlable.

A casa nostra és prou conegut, ja que algunes entitats finançadores exigeixen el seu ús a entitats socials. Però com passa sovint quan una eina de gestió es veu imposada,hi ha la tendència a utilitzar-la de manera rutinària i formal (com passa, per exemple, amb ISO 9.001) i no se’n treu tot el seu profit.

L’EML inclou: l’anàlisi de problemes, l’anàlisi dels interessats, el desenvolupament d’una jerarquia d’objectius i la selecció d’una estratègia d’aplicació, tenint en compte els riscos.

El producte d’aquest enfocament analític és resumeix en la Matriu del Marc Lògic, que explica el que es pretén aconseguir amb el projecte, com es farà, quines són les hipòtesi bàsiques, i com els resultats seran monitoritzats i avaluats.

La matriu del Marc Lògic té l’estructura que es presenta a continuació

Descripció del projecte Lògica d’intervenció Indicadors Mitjans de verificació Hipòtesis
Finalitat (Goal)
[1]: El nivell més alt d’impacte en el desenvolupament d’un país o sector al que contribueix el projecte
Quin és l’objectiu global al que vol contribuir el projecte? Mesures de l’abast de la contribució sostenible al propòsit. S’usa en l’avaluació Les fonts d’informació i mètodes utilitzats per recopilar-la i informar-ne
Propòsit (Purpose): El resultat esperat al final del projecte. Tots els components hi contribueixen Quins són els objectius específics que ha d’assolir el projecte? Quins són els indicadors quantitatius o qualitatius que mostren si s’han assolit els objectius específics del projecte i fins a quin punt? Quines són les fonts d’informació que es disposa o que es pot recollir? Quin és el mètode emprat per recollir aquesta informació? Quin són els factors i condicions fora del control directe del projecte que són necessaris per aconseguir aquests objectius? Quins riscos cal tenir en compte?Com es relaciona amb la Finalitat?
Objectius dels components (Component Objectives):L’impacte aconseguit amb l’assoliment dels resultats associats al component Quins són els resultats que s’esperen de cadascun dels component necessaris per als objectius del projecte?NOTA: En projectes senzills pot ser que no hi hagi components Quins són els indicadors per mesurar s’han aconseguit els objectius previstos i fins a quin punt? Quines són les fonts d’informació per a aquests indicadors? Quin són els factors i condicions fora del control directe del projecte que són necessaris per aconseguir aquests objectius? Quins riscos cal tenir en compte?Com es relaciona amb el Propòsit?
Resultats esperats (Outputs): Resultats directes del projecte (béns i serveis), que estan clarament sota el control de la direcció del projecte Quins són els resultats concrets que s’espera dels objectius específics? Quins són els efectes previstos i els beneficis del projecte? Quines millores i canvis ha de produir el projecte? Quins són els indicadors per mesurar si el projecte ha aconseguit els resultats previstos i fins a quin punt? Quines són les fonts d’informació per a aquests indicadors? Quins factors externs i condicions s’han de complir per obtenir els resultats esperats en el moment previst?Com es relacionen amb l’objectiu?
Activitats: les tasques que es duen a terme per realitzar el projecte i aconseguir els resultats esperats Quines són les activitats clau que cal realitzar, i en quin ordre, a fi de produir els resultats esperats? Mitjans: Quins són els mitjans necessaris per portar a terme les activitats, tal com personal, equipament formació, estudis, instal·lacions, etc. Quines són les fonts d’informació sobre el progrés del projecte? Quines precondicions s’han de donar abans de començar el projecte? Quines condicions, fora del control directe del projecte s’han de donar per a la realització de les activitats planificades?

Com es relacionen amb els resultats?

La Matriu permet veure en un quadre, d’una banda el que es diu la lògica vertical del projecte), i de l’altra a la lògica horitzontal:

Lògica Vertical:

Si s’obtenen els mitjans, s’emprendran les activitats

Si s’emprenen les activitats, s’aconseguiran els resultats esperats.

Si s’aconsegueixen els resultats esperats, s’assolirà el propòsit del projecte

Si s’assoleix el propòsit del projecte, es contribueix a l’objectiu o finalitat global

 

 

Lògica Horitzontal:

 

Fa veure en quins termes i amb quins mitjans es mesuren els objectius del projecte que s’han especificat, com es controlen i del compliment de quines hipòtesis depenen (dit d’una altra manera, quin és el risc que s’assumeix)

 

Proporciona també un marc per a la monitorització i avaluació.

 

Aquest article no és el lloc per fer una exposició detallada de l’Enfocament del Marc Lògic[2], sinó per fer veure, o recordar, el seu interès en el disseny de projectes socials (que tenen una finalitat última diferent a la de guanyar diners), i també per proposar una extrapolació del seu abast a entitats senceres:

 

Les organitzacions no lucratives tenen un Projecte, associat amb un objectiu social (Finalitat), encara que sovint, dissortadament, actuen gestionant una sèrie de projectes, en minúscula, disjunts i seleccionats per la facilitat de finançament o per altres raons.

 

El programa d’actuació d’una ENL, vist com a Projecte, en majúscula, es pot formular d’acord amb el Marc Lògic com un conjunt d’accions que porten a l’assoliment d’uns propòsits, que contribueixen a l’objectiu social (d’alt nivell). Exemples d’aquest s objectius serien: reduir la pobresa, reduir el risc d’exclusió social, millorar la cultura democràtica, prevenir malalties, afavorir la llibertat d’expressió etc. El marc lògic ens recorda (i ens obliga) a centrar-nos en el que fa una entitat per contribuir a l’objectiu social a través del propòsit de projectes que són més controlables.

 

W.E. Deming ens deia al seu llibre “Out of Crisis” que, si una entitat diu que te com a objectiu acabar amb la fam a l’Àfrica, no es compromet a res, ja que no ho aconseguirà. En canvi, si es proposa que 95 de cada 100 dòlars rebuts als Estats Units arribin a institucions africanes, ja tenen un repte.

 


[1] Les traduccions dels termes anglesos “Goal”, “Purpose”, segons els diccionaris no són unívoques, i altres textos en català poden utilitzar termes diferents.

[2] Per a una explicació força clara de l’Enfocament del Marc Lògic, recomanem  “Ausguideline 1” (en anglès)