Què vol dir, per a què serveix i cóm podem utilitzar-lo?

Darrerament, en mitjans de comunicació, en departaments de RSC de conegudíssimes empreses, en debats i conferències sobre qüestions socials o en presentacions de grans esdeveniments es parla de l’SROI, de l’impacte  generat i de que si el valor SROI és tal. I ens preguntem què vol dir  (“hem de saber-ho, no fóssim els únics que ho desconeixem“),  de què va això, hem d’aplicar-ho nosaltres? Tot seguit reflexionem i ens diem: “si en fan ús les multinacionals, les ONG´s més reconegudes i també les Administracions i Corporacions locals, nosaltres que som més modestos, amb menys recursos i treballem en l’àmbit local, no podem utilitzar-ho, perquè segur que és difícil i complex”.

No es cert, totes les entitats haurien de conèixer el seu SROI!

Hi ha dues modalitats d’anàlisi SROI. Un és avaluatiu, on valorem resultats (outcomes) reals ja produïts, i un altre Prospectiu, de pronòstic, de futur.

SROI es sinònim de VALOR , entès en  sentit ampli: social, medi-ambiental i econòmic; del VALOR que aportem  als grups d’interès o “stakeholders” (habitualment els mes propers) realitzant una “inversió – activitat”.

Començarem per identificar als stakeholders. És aquesta  una acció prioritària de qualsevol entitat, sigui com sigui. És fonamental.

Un anàlisi SROI produirà:

  • un relat sobre com una entitat crea valor als seus stakeholders, que son “impactats” per la nostra inversió,
  • un coeficient que ens dirà quant valor hem creat per cada euro invertit,
  • unes conclusions que ens permetran millorar la nostra inversió social.

Un anàlisi SROI ens ajuda a millorar!

El pla de treball consistirà en implementar a la nostra inversió – activitat social “la cadena de valor de l’impacte (social)”, amb el següent detall:

  1. Recursos invertits. Coneguts com a Inputs.
  2. Activitats i accions realitzades.
  3. Productes i serveis aconseguits, perceptibles, fruit de l’activitat. Coneguts com a Outputs.
  4. Resultats aconseguits: canvis, beneficis,… Coneguts com Outcomes.
  5. Impactes aconseguits, atribuïbles a la nostre activitat. Conegut com impacte social.

Seguidament, ens caldrà disposar d’uns proxies per monetitzar els resultats aconseguits.  Per dur a terme aquesta feina no serà suficient buscar-los en la comptabilitat financera i caldrà recórrer a la comptabilitat “social” de la que obtindrem valors no incorporats, de moment, en els estats financers.

Coneixent els Inputs “invertits” i els Outcomes “aconseguits”, estarem en condicions d’obtenir  un coeficient (outcomes/inputs), expressat en euros, que ens indicarà l’SROI, el retorn generat  per cada euro invertit.

Per finalitzar:

Què significa SROI?: Retorn social de les inversions, utilitzant les seves sigles en anglès.

Què pretén la metodologia SROI?: Mesurar l’impacte produït per una inversió social.