Entrevista del diari ABC a la nostra consultora Yanna Stefanu el passat 11 de desembre de 2019

La professora Stefanu destaca la importància d’una adequada mesura de l’acompliment empresarial respecte a la seva responsabilitat amb la societat

En temps en què els sistemes de control i certificació cotitzen a l’alça, la mesura de la responsabilitat empresarial és cada vegada més habitual. Metodologies tècniques, acadèmiques, per prendre el pols a activitats d’interès social que generen valor per a tothom i per al planeta en què vivim.

-Per què els ciutadans poden desconfiar de la bona feina en Responsabilitat Empresarial per part de les empreses?

-Els ciutadans entenen que el que fan les empreses és en benefici propi, no en el de la societat. Tot i que les empreses des de fa temps presenten les seves memòries de sostenibilitat o de Responsabilitat Social on expliquen «les coses bones» que han fet durant l’any per al medi ambient i per a la societat, aquestes memòries de sostenibilitat tenen dos grans problemes: d’una banda, les companyies solen explicar accions que han portat a terme però fora de seva activitat quotidiana (per exemple donar suport a la cursa contra el càncer, o fer donacions a el Banc d’Aliments o constituir un grup de voluntariat dins de l’empresa, etc.); però, el que els ciutadans esperen d’elles és que siguin responsables dins l’exercici de la seva activitat, no amb els beneficis aconseguits. El segon problema té a veure amb el contingut inclòs en aquestes memòries: aquest no està regulat ni subjecte a un examen de verificació i per tant, generalment el que apareix ha de veure amb aquelles coses positives que la ha realitzat, però el negatiu o perjudicial per al medi ambient o la societat no sol aparèixer.

-Què es pot fer per millorar la confiança dels ciutadans en la RE?

-La comunitat acadèmica està implicada a millorar la Responsabilitat Social de les empreses, estem treballant en desenvolupar i millorar sistemes de mesurament d’impacte. Aquests sistemes de mesura bàsicament el que fan és analitzar quines són les conseqüències de l’activitat empresarial per a l’economia, la societat i el medi ambient.

-Què aporten aquestes mesures d’impacte?

-Rigor metodològic i constatació de fets consumats. No són declaracions d’intencions, sinó formes de demostrar i mesurar quin és el impacte de l’activitat empresarial.

A més, les empreses que aposten per mesurar quin és el seu impacte social no poden decidir què és el que es va a mesurar i el que no, per tant, el resultat no s’ajusta a interessos d’imatge corporativa. Aquestes mesures intenten ajustar a la realitat, i dic “s’intenta” perquè encara estem treballant en millorar els actuals models de mesura, encara molt nous. Però, sense dubte, són el futur, ja que permeten presentar una evidència objectiva de la qualitat de l’impacte de l’empresa al món.

-Quines són les principals metodologies per analitzar l’impacte?

-Hi ha diverses, esmentaré dos pel diferent que són i alhora explicatives del que és una mesura d’impacte. L’SROI (Social Retorn On In-vestment) és idònia per a organitzacions sense ànim de lucre. És un mètode basat en principis de mesura del valor extra-financer, és a dir, el valor ambiental, social i econòmic que actualment no es reflecteix en la comptabilitat financera convencional, posant en relació amb els recursos invertits en una organització, projecte o iniciativa. Aquest mètode ajuda a les organitzacions a mesurar i avaluar el impacte que produeixen per a les seves principals grups d’interès o «stakeholders». Així mateix, el procés serveix per identificar formes de millorar la gestió de les activitats i també el rendiment dels recursos invertits en una determinada iniciativa o projecte en curs. Aquesta anàlisi produeix un relat de com una activitat crea valor per als implicats i un coeficient que indica quin és el valor total en euros creat per cada euro invertit.

En el cas de ESG Rating, és ideal per a empreses, sobretot pimes, per la seva rapidesa i baix cost.

-Què caracteritza a aquesta segona opció?

-És un model desenvolupat pel Centre de Recerca d’Economia i Societat de la Universitat de Barcelona. És un sistema d’avaluació de la relació de l’empresa amb el seu entorn social, mediambiental, i del seu model de gestió que qualifica el valor afegit de les empreses, la seva origen i composició. Per al càlcul s’utilitzen dades majoritàriament procedents de la comptabilitat i de l’àrea de qualitat. El seu procés d’anàlisi és objectiu, els càlculs són quantificables i els resultats són comparables d’un any a un altre en la mateixa empresa. També són comparables entre empreses de el mateix sector i amb empreses de sectors diferents. Els resultats es presenten com les etiquetes de eficiència energètica dels electrodomèstics (A, B, C o D), oferint un resultat visual ràpid i fàcil per a els ciutadans, que es pot posar en relació amb els ODS.

Accedir al PDF Entrevista medición impacto ABC